Funktionsafprøvning af ventilationsanlæg

Den 1. juli 2017 blev der indført krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er bla. bygningers ventilationsanlæg.

Baggrunden for kravet er, at nybyggerier og større renoveringer ofte bliver afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Dette kan føre til et forringet indeklima og et energiforbrug, der ligger væsentligt højere end forventet.

Kravet er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation. Det er for eksempel når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen.  For eksempel et byggeri, der har været ventileret med naturlig ventilation, og som renoveres ved at få installeret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ligeledes gælder kravene om funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

Der skal gennemføres funktionsafprøvning af ventilationsanlæg før aflevering. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

  • Luftmængder (nominel luftstrøm)
  • Specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi)

samt at eventuel behovsstyring fungerer efter hensigten.

Formål med funktionsafprøvning af luftmængder

Formålet med afprøvningen er at eftervise, at ventilationsanlægget i praksis yder de ventilationsmængder, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer, at bygningen overholder bygningsregle-mentets energikrav, jf. kapitel 7, Energiforbrug og kravene til indeklima i bygningsreglementet.

For bygninger anvendt til bolig skal det desuden eftervises, at ventilationsanlægget opfylder kravet i bygningsreglement om en udelufttilførelse på mindst 0,3 l/s pr. m².

Formål med funktionsafprøvning af specifikt elforbrug til lufttransport  (SEL-værdi )
Formålet med afprøvningen er at eftervise, at ventilationsanlæggets elforbrug, SEL-værdi, i praksis mindst svarer til den forudsætning, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer, at bygningen overholder bygningsreglementets energikrav, jf. kapitel 7, Energiforbrug.

Materialet om udførelse af funktionsafprøvninger er udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.
Du kan hente mere info her.

Lindab villaventilations aut. partnere sikrer dig den rette kvalitet og funktionsafprøvning.

Kontakt os i dag for et tilbud.